Jaký je Peugeot 307 Break ?

A jaký není ? Není spor­tov­ně zalo­že­ný, byť je scho­pen sviž­né jízdy a hbi­tých reak­cí na poky­ny říze­ní. Není to ani luxus­ní kára busi­ness class, i když je vel­ký a pro­stor­ný. Nedělá si ambi­ce do teré­nu, při jeho hmot­nos­ti bych patr­ně uví­zl i na hor­ší les­ní ces­tě. Je to pros­tě tako­vý úpl­ně nor­mál­ní rodin­ný kom­bík. Celý pří­spě­vek

Já silný auto vlastně nepotřebuju !

Tohle jsem si říkal, když jsem kupo­val tohle auto. Třetí lev v naší rodi­ně. Požadavky byly pros­té. Jelikož jsem už star­ší pán a nepo­tře­bu­ji s vozem nijak spor­to­vat, nao­pak, když jede­me na vystou­pe­ní — jsme čle­ny diva­del­ně šer­míř­ské sku­pi­ny Menhir, vle­če­me s sebou spous­ty rekvi­zit, kos­tý­mů a zbra­ní, hle­děl jsem tedy poří­dit vůz s dosta­teč­nou pře­prav­ní kapacitou.

Požadavky na motor byly — aspoň v naší rodi­ně — poměr­ně nezvyk­lé. Vůbec popr­vé jsme už při výbě­ru pre­fe­ro­va­li die­sel. Původní plán byl někte­rá z mini­do­dá­vek, jako je Citroen Berlingo. Bohužel vyhléd­nu­té Berlingo neby­lo v úpl­ně nej­lep­ším sta­vu, a nebyl čas hle­dat jiné. Během něko­li­ka dnů jsme se měli stě­ho­vat a bez auta to nešlo. A tak cho­dil pešek oko­lo a vybí­ral naho­nem něco jiné­ho, co by spl­ňo­va­lo poža­dav­ky. Když ne malou dodáv­ku, aspoň rodin­né kom­bi. Byl tam Passat, nebyl sta­rý, ale měl naje­to sko­ro půl mili­ó­nu, byla tam AudiA4, nemě­la moc naje­to, ale byla sta­rá dva­cet let. A tak růz­ně. Všechno mělo svá pro, ale i pro­ti.… Celý pří­spě­vek